ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 13

กชกร มณีรัตน์

วันเกิด : วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2534

ที่อยู่ : เลขที่ 100/11 หมู่ที่ 1 ถนน ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ : ไทย

ศาสนา : -

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา : -

\

ชื่อมารดา : -

รหัส : -

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี