ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 13

กมลวรรณ สุทธินิล

วันเกิด : วันอังคารที่ 4 มกราคม พ.ศ.2535

ที่อยู่ : เลขที่ 4 หมู่ที่ 7 ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ : ไทย

ศาสนา :

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา :

\

ชื่อมารดา :

รหัส : -

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี