ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 13

กรรณิการ์ พวงรัตน์

วันเกิด : วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2534

ที่อยู่ : เลขที่ 106/2 หมู่ที่ 2 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ : ไทย

ศาสนา : พุทธ

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา : นายประจญ พวงรัตน์

\

ชื่อมารดา : นางจำปา พวงรัตน์

รหัส : -

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี