ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 13

กรรณิกา นะสุ

วันเกิด : วันจันทร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ.2535

ที่อยู่ : เลขที่ 199 หมู่ที่ 5 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ : ไทย

ศาสนา : พุทธ

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา : ไวพจน์ นะสุ

\

ชื่อมารดา : จันทร์นวล จันทิมา

รหัส : -

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี