ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 13

กรรินทร์ ปิ่นเจริญ

วันเกิด : วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2534

ที่อยู่ : เลขที่ 60/5 หมู่ที่ 13 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50340

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ : ไทย

ศาสนา : พุทธ

กรุ๊ปเลือด : B

\

ชื่อบิดา : นายทศทิศ ปิ่นเจริญ

\

ชื่อมารดา : นางสุดสวาท แซ่ตั้ง

รหัส : -

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี