ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 11

กฤตยา เป็งปัน

วันเกิด : วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2533

ที่อยู่ : เลขที่ 57 หมูี่ที่ 7 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ :

ศาสนา :

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา :

\

ชื่อมารดา :

รหัส : 511216706

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี