ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 10

กษิติ์เดช วงศ์พรต

วันเกิด : วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2530

ที่อยู่ : เลขที่ 3/89 หมู่ 5 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ :

ศาสนา :

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา :

\

ชื่อมารดา :

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี