ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 13

กัญญารัตน์ ดอยกิ่ง

วันเกิด : วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2534

ที่อยู่ : เลขที่ 36 ถนนเวียงบัว ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ : ไทย

ศาสนา : พุทธ

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา : นายประพันธ์ ดอยกิ่ง

\

ชื่อมารดา : นางสาว กัลยาณี ตาหมี่

รหัส : -

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี