ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 10

กานจณา คงศรี

วันเกิด : วันเสาร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ.2526

ที่อยู่ : เลขที่ 87 หมู่ 4 ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ :

ศาสนา :

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา :

\

ชื่อมารดา :

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี