ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 13

กานดา พนมไพร

วันเกิด : วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2533

ที่อยู่ : เลขที่ 12 หมู่ 11 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ : ไทย

ศาสนา : พุทธ

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา : นายเหล่า พนมไพร

\

ชื่อมารดา : นางหว่าง พนมไพร

รหัส : -

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี