ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 13

 กิติยา กิติกุศล

วันเกิด : วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2535

ที่อยู่ : เลขที่ 13 หมุ่ที่ 2 ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ : ไทย

ศาสนา : พุทธ

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา : นายวิทยา กิติกุศล

\

ชื่อมารดา : นางนุจนาตย์ กิติกุศล

รหัส : -

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี