ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 13

ขวัญประภา กุมภาการ

วันเกิด : วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2535

ที่อยู่ : เลขที่ 191/1 หมู่ที่ 4 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ : ไทย

ศาสนา : พุทธ

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา : นายเชวงศักดิ์ กุมภาการ

\

ชื่อมารดา : นางศันสนีย์ กุมภาการ

รหัส : -

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี