ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 13

คัทรินน์ ชัยวิเศษกุล

วันเกิด : วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535

ที่อยู่ : เลขที่ 3 ถนน เวียงบัว ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ : ไทย

ศาสนา : พุทธ

กรุ๊ปเลือด : A

\

ชื่อบิดา : นายพิทักษ์ ชัยวิเศษกุล

\

ชื่อมารดา : นางศรีนวล กัลยา

รหัส : -

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี