ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 13

จันทร์จิรา แก้วมา

วันเกิด : วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2534

ที่อยู่ : เลขที่ 134/1 หมู่ที่ 5 ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ : ไทย

ศาสนา : พุทธ

กรุ๊ปเลือด : AB

\

ชื่อบิดา : นายจาตุรัตน์ แก้วมา

\

ชื่อมารดา : นางจงรักษ์ แก้วมา

รหัส : -

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี