ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 13

จันทร์ธิดา กันธะเรียน

วันเกิด : วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ.2535

ที่อยู่ : เลจที่ 3/1 หมู่ที่ 1 ต.สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ : ไทย

ศาสนา : พุทธ

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา : นายเจริญ กันธะเรียน

\

ชื่อมารดา : นางจันทร์เพ็ญ กันธะเรียน

รหัส : -

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี