ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 10

นภัสสร วาทกานต์

วันเกิด : วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2530

ที่อยู่ : เลขที่ 51 หมู่ 4 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ :

ศาสนา :

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา :

\

ชื่อมารดา :

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี