ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 10

จิรพงษ์ แสนสุข

วันเกิด : วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2528ํ

ที่อยู่ : 109 หมู่2 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ :

ศาสนา :

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา :

\

ชื่อมารดา :

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี