ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 10

จุฬาลักษณ์ สุดตะนก

วันเกิด : วันเสาร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ.2529ํ

ที่อยู่ : 69 หมู่ที่ 1 ต.นาหมอศรี อ.นาทวี จ.สงขลา 90160

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ :

ศาสนา :

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา :

\

ชื่อมารดา :

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี