ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 13

จุฬาลักษณ์ ใจยัง

วันเกิด : วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2534

ที่อยู่ : เลขที่ 123/1 หมู่ที่ 4 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ : ไทย

ศาสนา : พุทธ

กรุ๊ปเลือด : AB

\

ชื่อบิดา : นายนิกร ใจยัง

\

ชื่อมารดา : นางตุ่นแก้ว ใจยัง

รหัส : -

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี