ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 13

ชฎาพร บุญสุข

วันเกิด : วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2534

ที่อยู่ : เลขที่ 209 หมู่ที่ 14 ถนนโชตนา ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ : ไทย

ศาสนา : พุทธ

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา : นายอินสม บุญสุข

\

ชื่อมารดา : นางแสง บุญสุข

รหัส : -

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี