ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 13

ชนกร ตาลป่า

วันเกิด : วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2535

ที่อยู่ : เลขที่ 695 หมู่ที่ 2 ถนนโชตนา ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ : ไทย

ศาสนา : พุทธ

กรุ๊ปเลือด : A

\

ชื่อบิดา : นายวุฒิ ตามป่า

\

ชื่อมารดา : นางอรอานันท์ ตาลป่า

รหัส : -

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี