ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 11

ชนาพร พงษ์แจ่ม

วันเกิด : วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2533

ที่อยู่ : เลขที่ 19 หมู่ที่ 5 ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ :

ศาสนา :

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา :

\

ชื่อมารดา :

รหัส : 511216717

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี