ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 11

ชมภูนุช นันตาคำ

วันเกิด : วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2533

ที่อยู่ : เลขที่ 194 หมู่ที่ 5 ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ :

ศาสนา :

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา :

\

ชื่อมารดา :

รหัส : 511216719

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี