ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 11

ชลธิชา อินกองงาม

วันเกิด : วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม พ.ศ.2533

ที่อยู่ : เลขที่ 201 หมู่ที่ 4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ :

ศาสนา :

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา :

\

ชื่อมารดา :

รหัส : 511216721

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี