ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 10

ชื่นกมล ด้วงอ้าย

วันเกิด : วันศุกร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2532

ที่อยู่ : เลขที่ 89 หมู่ที่ 10 ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ :

ศาสนา :

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา :

\

ชื่อมารดา :

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี