ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 10

ชูมัยยะห์ แวดาโอะ

วันเกิด : วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2531

ที่อยู่ : เลขที่ 20/1 หมู่ที่ 2 ต.ตันหยงลุโละ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ :

ศาสนา :

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา :

\

ชื่อมารดา :

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี