ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 13

ฐิติกมล เหมือนบุดดี

วันเกิด : วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2534ํ

ที่อยู่ : เลขที่ 251 หมู่ที่ 8 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ : ไทย

ศาสนา : พุทธ

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา : นายดุสิต เหมือนบุดดี

\

ชื่อมารดา : นางอำนวยพร เหมืองบุดดี

รหัส : -

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี