ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 13

ณัฐชา เรืองมูล

วันเกิด : วันพุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2534

ที่อยู่ : เลขที่ 247 หมู่ที่ 11 ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ : ไทย

ศาสนา : พุทธ

กรุ๊ปเลือด : A

\

ชื่อบิดา : นายรังสรรค์ เรืองมูล

\

ชื่อมารดา : นางกิ่งกาญจน์ เรืองมูล

รหัส : -

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี