ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 10

ณัฐวุฒิ ฮ่องซุ่น

วันเกิด : วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2531

ที่อยู่ : เลขที่ 53/9 หมู่ที่ 2 ต.ลาดพร้าว อ.เขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร 10230

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ :

ศาสนา :

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา :

\

ชื่อมารดา :

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี