ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 13

ตติยาภรณ์ กันทะคำ

วันเกิด : วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2535

ที่อยู่ : เลขที่ 283 หมู่ที่ 7 ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ : ไทย

ศาสนา : พุทธ

กรุ๊ปเลือด : A

\

ชื่อบิดา : นายไพโรจน์ กันทะคำ

\

ชื่อมารดา : นางรัตนา กันทะคำ

รหัส : -

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี