ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 10

ทิพย์ ลือชัย

วันเกิด : วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ.2532

ที่อยู่ : เลขที่ 49 ถนนราษฎร์อุทิศ ซ.6 ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ :

ศาสนา :

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา :

\

ชื่อมารดา :

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี