ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 13

ธนาภรณ์ ทาแดง

วันเกิด : วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2535

ที่อยู่ : เลขที่ 56/1 หมู่ที่ 1 ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ : ไทย

ศาสนา : พุทธ

กรุ๊ปเลือด : B

\

ชื่อบิดา : นายวทัญญู ทาแดง

\

ชื่อมารดา : นางภาริตา คงดี

รหัส : -

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี