ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 13

ธัญญารัตน์ เพาะบุญ

วันเกิด : วันพุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2534

ที่อยู่ : เลขที่ 130 หมู่ 4 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ : ไทย

ศาสนา : พุทธ

กรุ๊ปเลือด :B

\

ชื่อบิดา : นายสุพจน์ เพาะบุญ

\

ชื่อมารดา : นางกิ่งแก้ว เพาะบุญ

รหัส : -

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี