ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 10

นริศรา กินจา

วันเกิด : วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2532

ที่อยู่ : เลขที่ 21/1 หมู่ที่ 3 ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ :

ศาสนา :

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา :

\

ชื่อมารดา :

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี