ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 13

นฤมล แก้ววิทูร

วันเกิด : วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2534

ที่อยู่ : เลขที่ 84 หมู่ 4 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ : ไทย

ศาสนา : พุทธ

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา : นายนคร แก้ววิทูร

\

ชื่อมารดา : นางมาลี แก้ววิทูร

รหัส : -

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี