ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 10

นาฎชนก ทาวิลูน

วันเกิด : วันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2531

ที่อยู่ : เลขที่ 45/1 หมู่ที่ 14 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51000

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ :

ศาสนา :

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา :

\

ชื่อมารดา :

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี