ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 13

นิชดา ลังกา

วันเกิด : วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2534

ที่อยู่ : เลขที่ 109/1 หมู่ที่ 4 ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ : ไทย

ศาสนา : พุทธ

กรุ๊ปเลือด : A

\

ชื่อบิดา : นายนพร ลังกา

\

ชื่อมารดา : นางรำไพ ลังกา

รหัส : -

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี