ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 10

นิรมล ปัญญาป้อ

วันเกิด : วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ.2531

ที่อยู่ : เลขที่ 39/1 หมู่ที่ 3 ต.แสนไห อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 50350

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ :

ศาสนา :

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา :

\

ชื่อมารดา :

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี