ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 10

นูรมา สแลแม

วันเกิด : วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2532

ที่อยู่ : เลขที่ 21 ถนนเทศบาล ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ :

ศาสนา :

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา :

\

ชื่อมารดา :

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี