บทความวิชาการของศิษย์เก่า

$

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำด้านการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

$

ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส.1ย. และการใช้ปิงปองจราจรชีวิต 7 สีต่อความรู้ พฤติกรรมสุขภาพและ ระดับน้ำาตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน

$

การพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรงพยาบาลแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

$

การมีส่วนร่วมของสมาชิดครอบครังในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุกรณีศึกษาชุมชนกาลูกา เมืองจากาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย

$

การประเมินผลการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวชุมชน 2*

$

การสร้างเสริมสุขภาพกับธรรมนูญสุขภาพสำหรับนักศึกษาในสภาบันอุดมศึกษา

$

รูปแบบการจัดการดูแลผู้สูงอายุในภาวะฉุกเฉิน

$

วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ

$

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดของผู้จะเป็นบิดาที่ภรรยา มีภาวะครรภ์เสี่ยงสูง และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

$

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของผู้เรียนรายวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 1

$

การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแล ภาวะฉุกเฉิน ผู้สูงอายุที่เสพสุราตำบลดอนแก้ว
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

$

Effectiveness of the Strengthening Diabetes Care Program: A Randomized Controlled Trial with Thai Nurse Practitioners

$

ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยหลังผ่าตัดลิ้นหัวใจ

$

วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ