ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 13

บุญวรา อภิชัย

วันเกิด : วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ.2535

ที่อยู่ : เลขที่ 119 หมู่ที่ 4 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ : ไทย

ศาสนา : พุทธ

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา : นายสุปพจน์ โพธิ์พรหม

\

ชื่อมารดา : นางวราภรณ์ อภิชัย

รหัส : -

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี