ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 13

บุปผา อนันต์วิไล

วันเกิด : วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม

ที่อยู่ : เลขที่ 143 หมู่ที่ 11 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ : ไทย

ศาสนา : พุทธ

กรุ๊ปเลือด : B

\

ชื่อบิดา : นายเข้ม อนันต์วิไล

\

ชื่อมารดา : นางไม อนันต์วิไล

รหัส : -

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี