ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 13

บุษรา ตันหยงทอง

วันเกิด : วันอังคารที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2532

ที่อยู่ : เลขที่ 114 หมู่ 8 ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ : ไทย

ศาสนา : พุทธ

กรุ๊ปเลือด : A

\

ชื่อบิดา : นายพิทักษ์ ตันหยงทอง

\

ชื่อมารดา : นางนงลักษณ์ ตันหยงทอง

รหัส : -

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี