ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 10

ปฐวี หะยีสาเมาะ

วันเกิด : วันพุธที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2521

ที่อยู่ : เลขที่ 168/3 หมู่ 4 ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ :

ศาสนา : อิสลาม

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา :

\

ชื่อมารดา :

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี