ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 13

ปพัสรา มุกดาหาร

วันเกิด : วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2534

ที่อยู่ : เลขที่ 142 หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ : ไทย

ศาสนา : พุทธ

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา : นายประสาท มุกดาหาร

\

ชื่อมารดา : นางเดือนฉาย มุกดาหาร

รหัส : -

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี