ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 13

ปรีดาพร ภูมิพื้น

วันเกิด : วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2534

ที่อยู่ : เลขที่ 201/1 หมู่ที่ 9 ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ : ไทย

ศาสนา : พุทธ

กรุ๊ปเลือด : B

\

ชื่อบิดา : นายทศพร ภูมิพื้น

\

ชื่อมารดา : นางสุปราณี ภูมิพื้น

รหัส : -

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี