ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 11

ปานฤทัย บาลเย็น

วันเกิด : วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2532

ที่อยู่ : เลขที่ 286 หมู่ที่ 2 ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ :

ศาสนา :

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา :

\

ชื่อมารดา :

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี