ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 13

ปาริฉัตร ใจเป็ง

วันเกิด : วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2535

ที่อยู่ : เลขที่ 16 หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งหลวง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ : ไทย

ศาสนา : พุทธ

กรุ๊ปเลือด : B

\

ชื่อบิดา :นายผล รองหมอดี

\

ชื่อมารดา : นางทัศนา ใจเป็ง

รหัส : -

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี