ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 13

ปิยนุช ธาตุวิสัย

วันเกิด : วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2534

ที่อยู่ : เลขที่ 146 หมู่ที่ 12 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43100

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ : ไทย

ศาสนา : พุทธ

กรุ๊ปเลือด : A

\

ชื่อบิดา : นายจันทร์สี ธาตุวิสัย

\

ชื่อมารดา : นางวลัยทิพย์ ธาตุวิสัย

รหัส : -

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี