ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 13

ปิยะรัตน์ ล่ำสัน

วันเกิด : วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2534

ที่อยู่ : เลขที่ 248 หมู่ที่ 12 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ : ไทย

ศาสนา : พุทธ

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา : นายสมควร ล่ำสัน

\

ชื่อมารดา : นางหนูเกณฑ์ ล่ำสัน

รหัส : -

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี